219-05.03.2024

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ   Δ/ΝΣΗ: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ 18  & ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ – Τ.Κ. 221 00 ( 2713 – 602600 7 2713 – 602605 Ε-mail : pedpel@3270.syzefxis.gov.gr Ιστότοπος: www.pedpeloponnisou.gr    Τρίπολη, 05-03-2024 Αρ. Πρωτ. : 219
   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ( Φ.Ε.Κ. 2540/Β’/07.11.2011).

3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/04.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν. 4412/2016

5. Την υπ’. αριθ. 17/2017 (ΑΔΑ:ΩΖΤ2ΟΚΑΓ-ΔΟ6) απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου με την οποία συγκροτήθηκε ο κατάλογος (μητρώο) και οι υποκατάλογοι για κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

6. Το υπ’ αρ. πρωτ.520/30-01-2024 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Σπάρτης,

7. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με τον αναπληρωτή του, για την συμμετοχή του στην  Επιτροπή Διαγωνισμού δημοσίων έργων της ανωτέρω Υπηρεσίας,

Γνωστοποιούμε  ότι στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου (Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄18, 2 όροφος) στην Τρίπολη, την Παρασκευή 8 Μαρτίου   και ώρα 10.00, θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους – εκπροσώπων των Ο.Τ.Α., που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Σπάρτης για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ», εκτιμώμενης  αξίας 6.204.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 8 του Ν. 4412/2016 στις Επιτροπές αυτές συμμετέχει και εκπρόσωπος των Ο.Τ.Α., ο οποίος υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την Π.Ε.Δ. της οικείας έδρας της αναθέτουσας αρχής, μέσω των εγγεγραμμένων στο αντίστοιχο μητρώο, στο οποίο περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την υπ’. αριθ. 17/2017 (ΑΔΑ:ΩΖΤ2ΟΚΑΓ-ΔΟ6) απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου, όλοι οι Δήμαρχοι και οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι των Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, (υπομητρώο Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΚΩΝΙΑΣ).

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου και θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου

Βασιλόπουλος Αθανάσιος

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο