Σκοπός

 

Νομική Μορφή & Πλαίσιο Λειτουργίας

Περιφερειακής  Ένωσης  Δήμων Πελοποννήσου

 

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Πελοποννήσου, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και εδρεύει, στην Τρίπολη, την έδρα της Περιφερείας Πελοποννήσου. Οι υπηρεσίες της στεγάζονται σε ιδιόκτητους χώρους, στην οδό Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ 18 & Κων/νου Παλαιολόγου, στον 2ο όροφο.

Η σύσταση, η οργάνωση, τα όργανα διοίκησης και γενικότερα η λειτουργία της ΠΕΔ προκύπτουν από το άρθρο 282 του Ν. 1832/2010 και το Π.Δ. 75/2011, όπως έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.

Η ΠΕΔ Πελοποννήσου είναι το θεσμικό όργανο συλλογικής έκφρασης της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και έχει ως βασικό σκοπό την εκπροσώπηση και οργανωμένη συνεργασία μεταξύ των Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι σκοποί  της ΠΕΔ προκύπτουν και  από το άρθρο 1 του Π.Δ. 75/2011 και είναι:

α) Η συνεργασία των Δήμων μελών τους.

β) Η  προαγωγή του θεσμού του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης.

γ) Η έρευνα και μελέτη ζητημάτων σχετικών με την τοπική αυτοδιοίκηση και την τοπική ανάπτυξη.

δ) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών επί γενικών και ειδικών ζητημάτων, σχετικών με την αποστολή και το έργο των δήμων.

ε) Η συστηματική ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού και των μελών, των οργάνων των δήμων.

στ) Η συνεργασία με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη του θεσμού της αυτοδιοίκησης και την προώθηση των ζητημάτων που τους αφορούν.

η) Η συνεργασία με όργανα και φορείς της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και χωρών.

θ) Η συνεργασία με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκέντρωσης και ανάπτυξης.

ι) Η συμμετοχή της στα πάσης φύσεως όργανα και φορείς με εκπροσώπους της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

ια) Ο προγραμματισμός, υποστήριξη και συντονισμός δράσεων για την αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου του προσωπικού των δήμων και των μελών των αιρετών οργάνων καθώς και για την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων.

ιβ) Η ενίσχυση και υποστήριξη των πρωτοβουλιών που ενδυναμώνουν την αποκέντρωση, και την τοπική ανάπτυξη και οικονομία.

ιγ) Η ανάληψη δράσεων και ενεργειών για τη βελτίωση της ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή.

Η ΠΕΔ Πελοποννήσου σύμφωνα με το Ν. 3852/10  και με το Π.Δ. 75/2011 διαδέχτηκε τις πέντε (5) πρώην Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) Νομού Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.


 Οργανωτική Διάρθρωση Υπηρεσιών

Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου

 

Οι Υπηρεσίες της ΠΕΔ Πελοποννήσου διαρθρώνονται σε επίπεδο Τμήματος και Γραφείων, τα οποία εποπτεύονται και συντονίζονται από τον/την Προϊστάμενο/η του Τμήματος.

Στο Τμήμα υπάγονται τα εξής Γραφεία:

  • Γραφείο Ανάπτυξης & Προγραμματισμού, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Μηχανο-ργάνωσης και Νέων Τεχνολογιών, Απασχόλησης, Επιμόρφωσης, Κατάρτισης και Κοινωνικής Πολιτικής.
  • Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, Επικοινωνίας και Οικονομικής Διαχείρισης.

Στο πλαίσιο των δύο προηγούμενων Γραφείων, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ., προβλέπεται η λειτουργία  Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, που είναι εγκατεστημένες στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Μεσσηνίας, Κορινθίας και Λακωνίας, στα  ιδιόκτητα  κτίρια της ΠΕΔ, για  την  εξυπηρέτηση  των Δήμων κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

 

Μέλη Περιφερειακής  Ένωσης  Δήμων Πελοποννήσου

 

Μέλη της ΠΕΔ Πελοποννήσου είναι οι  ακόλουθοι εικοσιέξι (26) Δήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου:

1

Δήμος Ναυπλίεων

2

Δήμος Άργους- Μυκηνών

3

Δήμος Επιδαύρου

4

Δήμος Ερμιονίδας

5

Δήμος Τρίπολης

6

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας

7

Δήμος Νότιας Κυνουρίας

8

Δήμος Μεγαλόπολης

9

Δήμος Γορτυνίας

10

Δήμος Κορινθίων

11

Δήμος Νεμέας

12

Δήμος Ξυλοκάστρου  – Ευρωστίνης

13

Δήμος Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων

14

Δήμος Βέλου – Βόχας

15

Δήμος Σικυωνίων

16

Δήμος Σπάρτης

17

Δήμος Ανατολικής Μάνης

18

Δήμος Ευρώτα

19

Δήμος Μονεμβασίας

20

Δήμος Ελαφονήσου

21

Δήμος Καλαμάτας

22

Δήμος Μεσσήνης

23

Δήμος Πύλου-Νέστορος

24

Δήμος Τριφυλίας

25

Δήμος Οιχαλίας

26

Δήμος Δυτικής Μάνης


Όργανα Διοίκησης Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου

 

Όργανα διοίκησης της ΠΕΔ Πελοποννήσου  είναι:

1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

3. Η Εκτελεστική Επιτροπή ( Ε.Ε.)

4. Ο Πρόεδρος

5. Το Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.)

Η Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Πελοποννήσου αποτελείται από τους εκπροσώπους των Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι εκατόν είκοσι πέντε (125) εκπρόσωποι που την απαρτίζουν είναι οι εικοσιέξι (26) Δήμαρχοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου και οι ενενήντα εννέα (99) Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι εκλέγονται από τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 75/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και σήμερα ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Πελοποννήσου αποτελείται από εικοσιένα (21) μέλη, εκ των οποίων δώδεκα (12) είναι Δήμαρχοι και εννέα (9) Δημοτικοί Σύμβουλοι. Τα μέλη αυτά  εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 75/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και σήμερα ισχύει.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΕΔ Πελοποννήσου αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Τα πέντε μέλη που την απαρτίζουν είναι ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας της ΠΕΔ και δύο (2) μέλη του Δ.Σ., τα οποία εκλέγονται μεταξύ των μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 13 του Π.Δ. 75/2011.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Το Εποπτικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Πελοποννήσου αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γ.Σ. της ΠΕΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 75/2011.

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας της ΠΕΔ Πελοποννήσου εκλέγονται μεταξύ των μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 75/2011.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ε.Σ. της ΠΕΔ Πελοποννήσου εκλέγονται μεταξύ των μελών του Ε.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 75/2011.

Η θητεία όλων των οργάνων ακολουθεί τη Δημοτική Περίοδο.