ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ:   ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ 18 & ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ – Τ.Κ. 221 00 (  2713602600 7 2713602605 Ε-mail: pedpel@3270.syzefxis.gov.gr Ιστότοπος: www. pedpeloponnisou.gr     Τρίπολη, 27-12-2023    Αριθ. Πρωτ.897              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για  δυο (2) φυσικών  προσώπων,  χρονικής διάρκειας ενός έτους  για την υλοποίηση έργου με τίτλο : Σύσταση Πρότυπου Παρατηρητηρίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο πλαίσιο του Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον – Καινοτόμες Δράσεις 2023» του Πράσινου Ταμείου Ο πρόεδρος της  ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη:
 • Την παρ.8 άρθρο 6 Ν.2527/97 ,όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14) (περίπτ. κζ΄ παρ.1 άρθρο 4 ΠΥΣ 33/2006, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4452/17)και αφορά  τις  συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, ή στο πλαίσιο αυτοχρηματοδοτούμενων ερευνητικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων και σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.4314/14 εισάγεται εξαίρεση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ, ΣΕΣ ή άλλων κοινοτικών ή διεθνών προγραμμάτων χρηματοδότησης από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997 καθώς και της ΠΥΣ 33/2006.
 • Την υπ. αριθ.265.5-3/2023 Απόφαση ένταξης του έργου: «Σύσταση Πρότυπου Παρατηρητηρίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» στην ΑΠ2 «Φυσικό Περιβάλλον – Καινοτόμες Δράσεις 2023» του Πράσινου Ταμείου
 • Την υπ. Αριθ. 25/2023Απόφαση του ΔΣ της ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ για την έγκριση -αποδοχή  του έργου:  «Σύσταση Πρότυπου Παρατηρητηρίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον – Καινοτόμες Δράσεις 2023» του Πράσινου Ταμείου
 • Το ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του έργου: «Σύσταση Πρότυπου Παρατηρητηρίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»
 • Την υπ. άρθ. 49/2023 απόφαση του ΔΣ της ΠΕΔ Πελοποννήσου για την πρόσληψη των δύο ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου και τον ορισμό τριμερούς Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο : Σύσταση Πρότυπου Παρατηρητηρίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο πλαίσιο του Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον – Καινοτόμες Δράσεις 2023» του Πράσινου Ταμείου,
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δυο (2) φυσικών  προσώπων,  χρονικής διάρκειας ενός έτους  για την υλοποίηση έργου με τίτλο : Σύσταση Πρότυπου Παρατηρητηρίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο πλαίσιο του Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον – Καινοτόμες Δράσεις 2023» του Πράσινου Ταμείου με τις εξής ειδικότητες : Α. Υπεύθυνος Διαχείρισης του έργου, κατηγορίας εκπαίδευσης ΠΕ.
 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΈΡΓΟΥ
Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Σύσταση Πρότυπου Παρατηρητηρίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη». Συγκεκριμένα θα παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου για την υλοποίηση και τον συντονισμό του έργου:
 • σύνταξη και διανομή ερωτηματολογίων σε ενδιαφερόμενες ομάδες που αφορούν αντικείμενα του έργου, συλλογή και ανάλυση των κοινωνικών και άλλων στοιχείων.
 • ολοκληρωμένη και έγκαιρη διακίνηση των εγγράφων του έργου, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών εκθέσεων, των παραδοτέων και των αναθεωρημένων εγγράφων.
 • υλοποίηση του έργου, σύμφωνα µε τις προθεσμίες, το διαθέσιμο προϋπολογισμό και τους περιορισμούς ποιοτικού ελέγχου των δραστηριοτήτων του έργου και των συναφών αποτελεσμάτων
 • ορθή αξιολόγηση της προόδου του έργου σε σχέση µε τους προγραμματισμένους στόχους
 • σύνταξη των Εκθέσεων Προόδου Έργου σε συνεργασία µε το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό του έργου και τήρηση των ορθών διαδικασιών υποβολής εκθέσεων
 • επικοινωνία µε τους εκπροσώπους των Δήμων της ΠΕΔ Πελοποννήσου που εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου
 • επικοινωνία µε την Τεχνική Γραµµατεία του έργου
 • διοικητική υποστήριξη των δράσεων πληροφόρησης, δημοσιότητας και δικτύωσης του έργου
 • υποστήριξη της ομάδας έργου της ΠΕΔ Πελοποννήσου όσον αφορά την παρακολούθηση και παραλαβή των αποτελεσμάτων/ παραδοτέων του έργου
 • οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο για την ορθή ολοκλήρωση του ανατεθειμένου έργου και δεν μπορεί να προβλεφθεί και να περιγράφει συγκεκριμένα, αλλά έχει άμεση συνάφεια µε τις υποχρεώσεις του αναθέτοντα απέναντι στη διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος.
2.ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν και πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων αυτών. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία. Να έχουν χρονική διαθεσιμότητα καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος καθώς και διαθεσιμότητα για την εκπόνηση τμημάτων του έργου τους σε συνεργασία τα με την  ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και τους Δήμους Μέλη της Γ.Σ.
 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • Πτυχίο (ΠΕ) Τμημάτων Σχολών Οικονομίας ή/και Διοίκησης, αναγνωρισμένων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), αναγνωρισμένων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.
 • 3ετής τουλάχιστον ειδική επαγγελματική εμπειρία (αθροιστικά) μετά την απόκτηση του πτυχίου, σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης σε πόλεις.
 • Άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Δίπλωμα οδήγησης
Πρόσθετα προσόντα (τα οποία θα συνεκτιμηθούν)
 • Πιστοποίηση παρακολούθησης εξειδικευμένης εκπαίδευσης σε ζητήματα εταιρικής ευθύνης και βιωσιμότητας, που αποδεικνύεται με σχετικό πιστοποιητικό – βεβαίωση
 • Πιστοποίηση ISO 37101 Sustainable Development in communities Lead Implementer, για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε πόλεις και κοινότητες (MSSDC) με βάση το ISO 37101
 Β.  Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης του έργου, κατηγορίας εκπαίδευσης ΠΕ. 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΈΡΓΟΥ Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και θα συμμετάσχει στη διαχείριση, τον συντονισμό και την εφαρμογή του έργου και ταυτόχρονα θα είναι υπεύθυνος/η επικοινωνίας. Συγκεκριμένα θα παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου για την υλοποίηση και τον συντονισμό του έργου:
 • Ανάπτυξη επικοινωνιακού πλάνου του Προγράμματος και παραγωγή του επικοινωνιακού υλικού
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη της πλατφόρμας επικοινωνίας του έργου και συμβολή στην ενημέρωση της
 • Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, Συντονισμός και διοργάνωση όλων των εκπαιδευτικών δράσεων, εκδηλώσεων και ημερίδων του Προγράμματος
 • Επικοινωνία µε τους εκπροσώπους των Δήμων της ΠΕΔ Πελοποννήσου που εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου,
 • Σύνταξη τακτικών αναφορών στο πλαίσιο του Προγράμματος και τήρηση των ορθών διαδικασιών υποβολής εκθέσεων
 • Διοικητική υποστήριξη για την υλοποίηση του έργου
 • Οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο για την ορθή ολοκλήρωση του ανατεθειμένου έργου και δεν μπορεί να προβλεφθεί και να περιγράφει συγκεκριμένα, αλλά έχει άμεση συνάφεια µε τις υποχρεώσεις του αναθέτοντα απέναντι στη διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος.
2.ΓΕΝΙΚΑ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν και πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων αυτών.
 • Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
 • Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία.
 • Να έχουν χρονική διαθεσιμότητα καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος καθώς και διαθεσιμότητα για την εκπόνηση τμημάτων του έργου τους σε συνεργασία τα με την ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και τους Δήμους Μέλη της
 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • Πτυχίο (ΠΕ) Τμημάτων -Σχολών Κατεύθυνσης Ανθρωπιστικών Επιστημών ή Επικοινωνίας ή Εκπαίδευσης ή συναφών αντικειμένων, αναγνωρισμένων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης ή Επικοινωνίας ή Συμβουλευτικής ή συναφών αντικειμένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών μετά την απόκτηση του πτυχίου σε θέσεις σχετικές µε διαχείριση εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών μετά την απόκτηση του πτυχίου στη διαχείριση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, διάχυσης εκδηλώσεων, δράσεων, ευρωπαϊκών ή/και εθνικών προγραμμάτων με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτύου, το σχεδιασμό και την υλοποίηση καμπάνιας προβολής.
 • Άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι και την ημερομηνία λήξης του  αντικειμένου του προγράμματος, ήτοι την 31η Οκτωβρίου 2024 (31/10 /2024),με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης του έργου.
 1. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 • Αίτηση συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα η οικείου φορέα του δημοσίου που να αποδεικνύεται η εμπειρία
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Άλλα συνηγορούν τα στοιχεία που συμβάλουν στην διαμόρφωση ορθής κρίσης για τις γνώσεις, την εμπειρία και την προσωπικότητα του ενδιαφερόμενου(βεβαιώσεις εργοδοτών, εκπαίδευσης κλπ.)
 • Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986), υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο, στην οποία θα δηλώνεται:
 • η ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος
 • η χρονική διαθεσιμότητα καθ ́ όλη τη διάρκεια του έργου
 • για τους άνδρες, η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων μέχρι την ημερομηνία
 • υποβολής δικαιολογητικών ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές
 • η μη ύπαρξη κωλύματος από ποινική καταδίκη ή υποδικία
 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε αποστέλλοντας ταχυδρομικώς συστημένα  σε κλειστό φάκελο, όπου αναγράφονται ευκρινώς, αφενός τα στοιχεία του υποψηφίου /ας και αφετέρου η ένδειξη : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ 2 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2023» ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
 • Δ/νση: Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄18
 • 2ος όροφος- Τρίπολη -Τ.κ 22132
 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης  στο πρόγραμμα Διαύγειας, στην ιστοσελίδα της ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και σε 2 τοπικές εφημερίδες και λήγει 12 Ιανουαρίου 2024.   
 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες  μπορούν να απευθύνονται: 2713-602604 κ. Τσιριγώτη Παναγιώτα Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Καμπόσος Δημήτριος Δήμαρχος Άργους- Μυκηνών  
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο