ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 7028/3-2-2004 (Β ́ 253) ΑΠΟΦΑΣΗΣ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ».

 

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ