ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

 

ΨΗΦΙΣΜΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Σ. 24-10-2011

ΨΗΦΙΣΜΑ

 ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 38/2011  ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Σ. ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και της ΚΥΑ 35415/28-7-2011 οι δήμοι είναι αρμόδιοι για την μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 1-7-2011.

Δεδομένων των ελλιπών στοιχείων που υπήρχαν στη διάθεση των δήμων εκείνη την ημερομηνία και του στενού χρονικού πλαισίου για την πραγματοποίηση διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς των μαθητών, το Υπουργείο Εσωτερικών παρενέβη νομοθετικά και αποφάσισε με το άρθρο 70 του Ν. 4002/2011 που δημοσιεύθηκε στις 22 Αυγούστου 2011 να παραταθούν οι συμβάσεις που είχαν συνάψει οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι οποίες, όπως είναι γνωστό, αντικαταστάθηκαν από τις αιρετές Περιφέρειες.

Στις 7-9-2011 με την υπ’ αριθμ. 46 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ που εστάλη αποκλειστικά στις Περιφέρειες δόθηκαν διευκρινίσεις προς αυτές για την εκτέλεση του έργου μεταφοράς στο μεταβατικό αυτό στάδιο. Μεταξύ άλλων η εγκύκλιος ρητά αναφέρει «Οι συμβάσεις που είχαν συναφθεί κατά το σχολικό έτος 2010-2011 …. παρατείνονται …. έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου». Επίσης, σε άλλο σημείο ορίζει «…. η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, από 1-9-2011 έως 31-12-2011 από τις Περιφέρειες….». Επιπλέον, «….οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών οφείλουν  να συνεργαστούν με τις αντίστοιχες των δήμων…» 

 Επειδή τα προβλήματα μεταφοράς έως σήμερα παραμένουν, η νέα ΚΥΑ δεν λαμβάνει υπόψη ιδιαιτερότητες ειδικών κατηγοριών σχολείων και αρκετοί διαγωνισμοί Δήμων έχουν αποβεί άκαρποι , το Δ.Σ. της ΠΕΔ Πελοποννήσου απεφάσισε να εκδώσει ψήφισμα με αρ. απόφασης 38/2011,  στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

 

Α.     Για την μεταφορά έως 31-12-2011, η Περιφέρεια να εποπτεύσει το έργο της μεταφοράς από τους περσινούς αναδόχους και να ελέγξει τη νομιμότητα των δρομολογίων που εκτελούνται. Προτείνεται άμεσα οι Αντιπεριφερειάρχες, με εντολή του Περιφερειάρχη, σε συνεργασία με τους Δήμους, να απαιτήσουν από τους περσινούς αναδόχους μεταφοράς των μαθητών την επίλυση όλων των προβλημάτων που ακόμα υπάρχουν.

Β.     Όσον αφορά τη  νέα ΚΥΑ,  να εκδοθούν διευκρινιστικές εγκύκλιοι εφαρμογής της οι οποίες να  καλύπτουν τα προβλήματα που έχουν προκύψει όπως προαναφέρθηκε και ενδεικτικά είναι:

  1. περί ερμηνείας του όρου πλησιέστερη σχολική μονάδα
  2. αποσαφήνισης του όρου δημόσια τακτική συγκοινωνία
  3. οριοθέτηση του επιτρεπόμενου χρόνου αναμονής των μαθητών
  4. την ύπαρξη συνοδού σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
  5. την τροποποίηση του ορίου των χιλιομετρικών αποστάσεων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
  6. την πρόβλεψη των ιδιαιτεροτήτων ειδικών κατηγοριών σχολειών
  7. την αναζήτηση και αντιμετώπιση των λόγων που κάποιοι διαγωνισμοί δήμων έχουν αποβεί άκαρποι.