ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ ΥΨΟΥΣ 18.400.000,00 € ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΕ 055, ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2003ΣΕ05500005).

Β4ΛΥΝ-ΥΡΞ-signed

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο