ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΜΑ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 24-10-2011

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

 ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 ( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 30/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ)

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Σ. ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

 Οι Δήμαρχοι δεν είναι αντίθετοι στη δημοσιοποίηση των οικονομικών – περιουσιακών τους στοιχείων σε οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ή υπηρεσία, θεωρούν όμως ότι ο σκοπός της ανωτέρω διάταξης , που είναι ο έλεγχος και η ενίσχυση της διαφάνειας, επιτυγχάνεται με την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης,  μέχρι πρότινος, στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και ήδη στην  Γ’ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Η ανάρτηση των οικονομικών – περιουσιακών στοιχείων των αιρετών της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης (Δημάρχων, Αντιδημάρχων και των μελών οικονομικής επιτροπής και ποιότητας ζωής)  στην ιστοσελίδα του Δήμου τους, όπως προβλέπεται από το άρθρο 61 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 , ενδέχεται να δημιουργήσει αρκετά προβλήματα σε αυτούς, θέτοντας πολλές φορές σε κίνδυνο την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή , ιδιαίτερα σήμερα και υπό τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες .

Η διαφάνεια στην δράση ενός έκαστου εκ των αιρετών είναι θεμιτή και επιβάλλεται και τηρείται με την επιβολή της δήλωσης στις αρμόδιες αρχές . Ως εκ τούτων θα πρέπει να επανεξεταστεί η δημοσιοποίηση των παραπάνω στοιχείων στην ιστοσελίδα των Δήμων  και να βρεθεί ένας πιο ασφαλής τρόπος δημοσιοποίησης τους που θα δίνει την δυνατότητα στον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο να έχει μεν πρόσβαση αλλά συνάμα να αποτρέπει την ανεξέλεγκτη και κακόβουλη χρήση αυτών.