Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΨΗΦΙΣΜΑ – ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Σ. 24-10-2011

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 Αναφορικά με την πρόσκληση 35/1-6-2011 του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης που αφορούσε την υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητα 7 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και τίτλο πράξης «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

 ( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 31/2011  ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ)

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Σ. ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

 

Οι Δήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέβαλαν μέσω δικαιούχων φορέων, προτάσεις για την ένταξη τους στη συγκεκριμένη πράξη της πρόσκλησης 35, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ). Δυστυχώς παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των δικαιούχων από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.

Παρακαλούμε όπως επιταχυνθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης των προτάσεων από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ, ώστε να υπογραφούν άμεσα τα «Σύμφωνα Αποδοχής των Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων των Δικαιούχων» και η έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων,  διότι:

  •       Οι δικαιούχοι φορείς για λογαριασμό των Δήμων υπέβαλαν εγκαίρως τεκμηριωμένες και συγκεκριμένες προτάσεις κατόπιν καταγραφής των προγραμματικών αναγκών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις.
  •       Η συνεχώς μειούμενη χρηματοδότηση προς τους ΟΤΑ , έχει και ως συνέπεια  την έλλειψη δυνατότητας απασχόλησης επαρκούς προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την ικανότητα των Δήμων να παρέχουν υπηρεσίες κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας.
  •        Είναι επιτακτική η ανάγκη, πέραν των ανωτέρω, ενίσχυσης της απασχόλησης των νέων, των γυναικών και η ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων της Περιφέρειας εξαιτίας της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που αντιμετωπίζει η χώρα. 

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο