ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 12-11-2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012, στην Τρίπολη, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω σημαντικά θέματα:

 

1. Προτάσεις Διοικητικού Συμβουλίου ΠΕΔ Πελοποννήσου για την τροποποίηση του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»

ΜΕΡΟΣ Α’

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Σύσταση Περιφερειών (άρθρο 3-5)

 Α) Επαναφορά των όρων ΝΟΜΟΣ και ΝΟΜΑΡΧΙΑ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Σύσταση Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθρο 6)

Α) Ο αριθμός δομών και των Γενικών Γραμματειών Αποκεντρωμένης Διοίκησης να ταυτίζεται με τον αριθμό των Αιρετών Περιφερειών.  

ΜΕΡΟΣ Β’

ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(Κεφάλαια Α, Β, Γ, / άρθρα 7-78)

 

Α) Αποσυνδέονται οι Αυτοδιοικητικές εκλογές από τις Ευρωεκλογές.

 Β) Καταργείται η εκτελεστική επιτροπή (άρθρο 62)

 Γ) Καταργείται η υποχρέωση του Δημοτικού Συμβουλίου για σύσταση επιτροπών και συμβουλίων και δίδεται η διακριτική ευχέρεια σ’ αυτό να συστήνει επιτροπές και συμβούλια κατά βούληση και σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής (άρθρα 70,76,78,)

 Δ) Συγχωνεύεται η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής για Δήμους κάτω από 100.000 κατοίκους και επανασυστήνεται η Δημαρχιακή Επιτροπή (άρθρα 72-73).

 Ε) Καταργείται ο θεσμός του συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης (άρθρο 77)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Λειτουργία Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων ( άρθρα 79-91)

 Α) Ο αριθμός των Δημοτικών Συμβούλων μειώνεται κατά 10%.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Καταστατική θέση αιρετών (άρθρα 92-93)

 Α) Αίρεται η αναστολή άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας των Δημάρχων.

 Β) Συνδέεται η αντιμισθία Βουλευτών, Περιφερειαρχών και Δημάρχων κατά τρόπο αντικειμενικό και δίκαιο χωρίς να αυξάνεται το κόστος για το κοινωνικό σύνολο.

 Γ) Σε όλα τα αιρετά στελέχη της Τ.Α. να δίδεται η ελάχιστη αποζημίωση για έξοδα τους, που γίνονται με σκοπό την υπηρέτηση της θέσης τους.

 Δ) Να ισχύει το άρθρο του Ν. 3852/2010 για τον αριθμό των Αντιδημάρχων.

 Ε) Οι αιρετοί εκπρόσωποι των ΠΕΔ και ΦΟΔΣΑ που μετέχουν στο προεδρείο ή στην Ε.Ε. και υπηρετούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή σε Ν.Π.Ι.Δ. να διευκολύνονται στο έργο τους, με άδειες απουσίας από την εργασία τους.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες στους Δήμους  (άρθρα 94-98)

 

Α) Δε μεταβιβάζεται στους Δήμους αρμοδιότητα χωρίς αντίστοιχους κοστολογημένους πόρους και χωρίς τη μεταφορά του προσωπικού της υπηρεσίας που ασκούσε την αρμοδιότητα, αλλά και του αντίστοιχου υλικοτεχνικού εξοπλισμού (οχήματα, Η/Υ κ.λ.π.).

 Β) Εφαρμόζεται άμεσα το άρθρο 103 του Ν 3852/2010 για την ίδρυση και λειτουργία Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων.

 Γ) Μεταφέρεται στους Δήμους το σύνολο της αρμοδιότητας για την ίδρυση και λειτουργία Λαϊκών Αγορών (χωροθέτηση, ημερομηνίες λειτουργίας, άδειες, τέλη, έλεγχος).

 Δ) Η τοπική αυτοδιοίκηση δια των Π.Ε.Δ. εκπροσωπείται σ’ όλα τα Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ., που έχουν ως αντικείμενο την υγεία και την πρόνοια.

 Ε) Στα πλαίσια των ΦΟΔΣΑ λειτουργούν και Ε.Σ.ΔΙ.Σ.Α. σε επίπεδο Νομών προς τους οποίους οι ΦΟΔΣΑ μπορούν να εκχωρούν αρμοδιότητες διαχείρισης των απορριμμάτων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

Διαδημοτική συνεργασία – Νομικά Πρόσωπα (άρθρα 99-112)

  Α) Δίδεται η δυνατότητα σύστασης και επανασύστασης Δημοτικών επιχειρήσεων με καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2013.

 ΜΕΡΟΣ Γ

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

 (άρθρα 113-213)

 

Α) Η Διαχειριστική Αρχή να λειτουργεί εκτός της Αιρετής Περιφέρειας.

 Β) Να ενισχυθεί η παρουσία και ο ρόλος των ΠΕΔ και της ΚΕΔΕ στα θέματα του Δημοκρατικού Προγραμματισμού και στις εντάξεις και απεντάξεις έργων, όπως και στο Δ.Σ. του περιφερειακού ταμείου.

 Γ) Να ζητείται υποχρεωτικά η γνώμη των Δημοτικών Συμβουλίων και του Δ.Σ. της ΠΕΔ για κάθε θέμα που συζητείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο και τους αφορά.

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

(άρθρα 214-240)

 

Α) Περιορίζεται η προθεσμία για την έγκριση των αποφάσεων από τη Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τον ελεγκτή νομιμότητας σε 10 ημέρες.

 Β) Διασφαλίζεται ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων και όχι σκοπιμότητας.

 

ΜΕΡΟΣ Ζ’

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

(άρθρα 241 – 258)

 

Α) Το τεχνικό προσωπικό των πρώην ΤΥΔΚ μετατίθεται στους Περιφερειακούς Δήμους κάθε Νομού, κατά τις ανάγκες τους και κατά προτεραιότητα με πράξη της  Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

 Β) Επιτρέπονται οι προσλήψεις προσωπικού σε Δήμους και σε Υπηρεσίες ανταποδοτικού και προνοιακού χαρακτήρα (π.χ. Διαχείριση απορριμμάτων, βρεφονηπιακοί σταθμοί κ.λ.π.).

 Γ) Το ύψος της αντιμισθίας των Δικηγόρων με έμμισθη εντολή ταυτίζεται με το ύψος της αντιμισθίας των ειδικών συμβούλων.

 Δ) Να μη μειωθεί ο αριθμός  ειδικών συμβούλων, συνεργατών, γραμματέων και να θεσμοθετηθεί  η θέση του γενικού γραμματέα για όλους τους Δήμους.

 

ΜΕΡΟΣ Η’

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

(άρθρα 259-279)

 

Α) Θεσπίζεται και εφαρμόζεται άμεσα η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών.

 Β) Αναπροσαρμόζονται οι κατανομές των επιχορηγήσεων των ΟΤΑ (ΚΑΠ, ΣΑΤΑ κ.λ.π.) σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011 και προωθείται η συνολική αλλαγή των κριτηρίων κατανομής τους.

 Γ) Παραχωρούνται ακίνητα ιδιοκτησίας του Δημοσίου στο Δήμο, όπου ευρίσκονται, για την επιτέλεση συγκεκριμένου κοινωφελούς έργου ή τη στέγαση Δημοτικών Υπηρεσιών ή κατασκευή αναπτυξιακών έργων.

 Δ) Αναστέλλονται πληρωμές και ρυθμίζονται μακροχρόνια οι πάσης φύσεως οφειλές των Δήμων προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

 Ε) Μειώνεται το εργολαβικό όφελος για τα πάσης φύσεως έργα των Δήμων από 28% ή 18% σε 12%.

 ΣΤ) Αναπροσαρμόζεται ο συντελεστής των Ηλεκτροδοτούμενων χώρων και το ύψος του ρυθμίζεται κεντρικά.

 Ζ) Η αξία του ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώνεται για το φωτισμό κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων (π.χ. βιολογικοί καθαρισμοί, αντλιοστάσια) υπολογίζεται όπως και για τη βιομηχανία.

 Η) Προωθείται συνολική αλλαγή και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση των κληροδοτημάτων στην κατεύθυνση η αρμοδιότητα να περιέλθει στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 Θ) Τροποποιείται η νομοθεσία για την κατανάλωση καυσίμων, ιδιαίτερα για την κίνηση των απορριμματοφόρων.

 Ι) Χρηματοδοτούνται οι Δήμοι  για την κατασκευή έργων στο πεδίο των  ανανεώσιμων μορφών  ενέργειας, μέχρι του ποσού που καταβάλλουν οι Δήμοι για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους.

 Ια) Οι ΔΕΥΑ παραμένουν στο ισχύον καθεστώς που διέπει τη λειτουργία τους, μέχρι το τέλος της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου.

 Ιβ) Συστήνεται αυτόνομος οργανισμός διαχείρισης όλων των θεσμοθετημένων πόρων της Αυτοδιοίκησης υπό μορφή Ν.Π.Δ.Δ..

 Ιγ) Επαναφέρεται το τέλος παρεπιδημούντων .

 Ιδ) Ρυθμίζονται τα πρόστιμα που επιβάλλουν οι Δημοτικές Υπηρεσίες  σύμφωνα με την 172/12 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ. Πελοποννήσου.

 Ιε) Καταργείται το μονοπώλιο του ΔΕΔΔΗΕ στην εκτέλεση έργων  δημοτικού φωτισμού.

 

2. Η ΠΕΔ στηρίζει τους εργαζόμενους στους Δήμους

 Με ομόφωνο ψήφισμά του, το Δ.Σ. της ΠΕΔ Πελοποννήσου, στηρίζει τους εργαζόμενους στους Δήμους που απειλούνται με απόλυση και τονίζει ότι κανένας Δήμαρχος δεν θα δώσει στοιχεία και δε θα διευκολύνει διαδικασίες απολύσεων.

3. Η ΠΕΔ στηρίζει τους εργαζόμενους στην ΠΕΔ & ΚΕΔΕ

 Με άλλο ομόφωνο ψήφισμά του, το Δ.Σ. της ΠΕΔ Πελοποννήσου στηρίζει τους εργαζόμενους στις ΠΕΔ και στην ΚΕΔΕ και το αίτημά τους να μεταφερθούν σε Δήμους (όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση), όπως άλλωστε προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Το Δ.Σ. της ΠΕΔ τονίζει ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα δεχθεί επιβολή βλαπτικών αποφάσεων  για τους εργαζόμενους στις ΠΕΔ και στην ΚΕΔΕ.

 

4. Το Δ.Σ. κατά του μεσοπρόθεσμου

 Με ομόφωνο ψήφισμα, επίσης, το Δ.Σ. της ΠΕΔ αναφέρεται στις παρενέργειες του μεσοπρόθεσμου και τονίζει ότι κατεδαφίζεται η αυτοδιοίκηση, ότι απαξιώνονται οι αιρετοί, ότι υπάρχει πλήρης αδυναμία ανταπόκρισης στο Αυτοδιοικητικό έργο και ότι κυρίως από την αποδυνάμωση μέχρι σημείων διάλυσης της Αυτοδιοίκησης, πλήττονται τα φτωχότερα στρώματα της Ελληνικής κοινωνίας.

  

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου

 

Παναγιώτης Νίκας

Δήμαρχος Καλαμάτας