Απόδοση στους Δήμους της χώρας, ποσοστού 100% της δόσης έτους 2012, ύψους 213.875.000,00 €, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3756/2009.