ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Γνωστοποιούμε ότι στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου (Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄18, 2 όροφος) στην Τρίπολη, την Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 11.00 π.μ., θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους – εκπροσώπων των Ο.Τ.Α., που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού της διεύθυνσης αναστήλωσης μουσείων και τεχνικών έργων νεότερων μνημείων ΔυτικήςΕλλάδας Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, του Υπουργείου Πολιτισμού για το έργο, «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΓΓΑ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ»

Σύμφωνα με το άρθρο 108 παρ. 8 του Ν. 4782/2021 στις Επιτροπές αυτές συμμετέχει και εκπρόσωπος των Ο.Τ.Α., ο οποίος υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την Π.Ε.Δ. της οικείας έδρας της αναθέτουσας αρχής, μέσω των εγγεγραμμένων στο αντίστοιχο μητρώο, στο οποίο περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την υπ’. αριθ. 17/2017 (ΑΔΑ:ΩΖΤ2ΟΚΑΓ-ΔΟ6) απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου, όλοι οι Δήμαρχοι και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, (υπομητρώο Περιφερειακής Ενότητας ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ).

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της με αρ. πρωτ. 645/10-08-2021 ανακοίνωσης

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο