ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΩΝ (4.703) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΥΑ